Ministerul Afacerilor Interne

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

RESPONSABIL
al Şcolii de Agenţi de Poliţie 'Vasile Lascăr' Câmpina, cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date:
Agen şef principal Manolache Remus

Persoane de contact:

Manolache Remus Ioan - Serviciul cabinet, Compartimentul documente clasificate

Preda Vincențiu - Serviciul cabinet, Compartimentul Dispecertat și personal de serviciu

Tel: 0244.336.251/2

Email: campina@scoalapolitie.ro 


REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cucaracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare aDirectivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

 

Art. 5: Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

(1)Datele cu caracter personal sunt:

a)prelucrate în mod legal, echitabil si transparent fata de persoanavizata ("legalitate, echitate si transparenta");

b)colectate în scopuri determinate, explicite si legitime si nu suntprelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrareaulterioara în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetarestiintifica sau istorica ori în scopuri statistice nu este considerataincompatibila cu scopurile initiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul(1) ("limitari legate de scop");

c)adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar în raportcu scopurile în care sunt prelucrate ("reducerea la minimum adatelor");

d)exacte si, în cazul în care este necesar, sa fie actualizate;trebuie sa se ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cucaracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru caresunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara întârziere("exactitate");

e)pastrate într-o forma care permite identificarea persoanelorvizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara îndepliniriiscopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fistocate pe perioade mai lungi în masura în care acestea vor fi prelucrateexclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetarestiintifica sau istorica ori în scopuri statistice, în conformitate cuarticolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a masurilor deordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute în prezentul regulament învederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate ("limitarilegate de stocare");

f)prelucrate într-un mod care asigura securitatea adecvata a datelorcu caracter personal, inclusiv protectia împotriva prelucrarii neautorizate sauilegale si împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale,prin luarea de masuri tehnice sauorganizatorice corespunzatoare("integritate si confidentialitate").

 

Art. 13: Informatii care se furnizeaza în cazul în care datele cu caracterpersonal sunt colectate de la persoana vizata

(1)În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la opersoana vizata sunt colectate de la aceasta, operatorul, în momentul obtineriiacestor date cu caracter personal, furnizeaza persoanei vizate toateinformatiile urmatoare:

a)identitatea si datele de contact ale operatorului si, dupa caz,ale reprezentantului acestuia;

b)datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor, dupacaz;

c)scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal,precum si temeiul juridic al prelucrarii;

d)în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmarite de operator sau de oparte terta;

e)destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracterpersonal;

f)daca este cazul, intentia operatorului de a transfera date cucaracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala siexistenta sau absenta unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau,în cazul transferurilor mentionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garantiile adecvate sau corespunzatoaresi la mijloacele de a obtine o copie a acestora, în cazul în care acestea aufost puse la dispozitie.

 

Art. 15: Dreptul de acces al persoanei vizate

Art. 16: Dreptul la rectificare

Art. 17: Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fiuitat")

Art. 18: Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Art. 19: Obligatia de notificare privind rectificarea sau stergereadatelor cu caracter personal sau restrictionarea prelucrarii

Art. 20: Dreptul la portabilitatea datelor

Art. 21: Dreptul la opozitie

 

Art. 24: Responsabilitatea operatorului

(1)Tinând seama de natura, domeniul de aplicare, contextul siscopurile prelucrarii, precum si de riscurile cu grade diferite deprobabilitate si gravitate pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice,operatorul pune în aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru agaranta si a fi în masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza înconformitate cu prezentul regulament. Respectivele masuri se revizuiesc si seactualizeaza daca este necesar.

 

Art. 25: Asigurarea protectiei datelor începând cu momentulconceperii si în mod implicit

(1)Având în vedere stadiul actual al tehnologiei, costurileimplementarii, si natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurileprelucrarii, precum si riscurile cu grade diferite de probabilitate sigravitate pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice pe care leprezinta prelucrarea, operatorul, atât în momentul

stabilirii mijloacelor de prelucrare, cât si în cel al prelucrariiîn sine, pune în aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate, cum ar fipseudonimizarea, care sunt destinate sa puna în aplicare în mod eficientprincipiile de protectie a datelor, precum reducerea la minimum a datelor, sisa integreze garantiile necesare în cadrul prelucrarii, pentru a îndeplinicerintele prezentului regulament si a proteja drepturile persoanelor vizate.

(2)Operatorul pune în aplicare masuri tehnice si organizatoriceadecvate pentru a asigura ca, în mod implicit, sunt prelucrate numai date cucaracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific alprelucrarii. Respectiva obligatie se aplica volumului de date colectate,gradului de prelucrare a acestora, perioadei lor de stocare si accesibilitatiilor. În special, astfel de masuri asigura ca, în mod implicit, datele cucaracter personal nu pot fi accesate, fara interventia persoanei, de un numarnelimitat de persoane.

 

Art. 30: Evidentele activitatilor de prelucrare

(2)Fiecare persoana împuternicita de operator si, dupa caz,reprezentantul persoanei împuternicite de operator pastreaza o evidenta atuturor categoriilor de activitati de prelucrare desfasurate în numeleoperatorului, care cuprind:

a)numele si datele de contact ale persoanei sau persoanelorîmputernicite de operator si ale fiecarui operator în numele caruia actioneazaaceasta persoana (aceste persoane), precum si, dupa caz, ale reprezentantuluioperatorului sau ale reprezentantului persoanei împuternicite de operator, siale responsabilului cu protectia datelor;

b)categoriile de activitati de prelucrare desfasurate în numelefiecarui operator;

c)daca este cazul, transferurile de date cu caracter personal catreo tara terta sau o organizatie internationala, inclusiv identificarea tariiterte sau a organizatiei internationale respective si, în cazul transferurilorprevazute la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, documentatia caredovedeste existenta unor garantii adecvate;

d)acolo unde este posibil, o descriere generala a masurilor tehnicesi organizatorice de securitate mentionate la articolul 32 alineatul (1).


Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

RESPONSABIL
al Şcolii de Agenţi de Poliţie 'Vasile Lascăr' Câmpina, cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date:
Agen şef principal Manolache Remus

Persoane de contact:

Manolache Remus Ioan - Serviciul cabinet, Compartimentul documente clasificate

Preda Vincențiu - Serviciul cabinet, Compartimentul Dispecertat și personal de serviciu

Tel: 0244.336.251/2

Email: campina@scoalapolitie.ro 

Admitere 2020

Precizari privin admiterea in Scoala de Agenti de Politie Vasile Lascar Campina

Detalii

Relatii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la Scoala de Agenti de Politie Vasile Lascar Campina.

Detalii

Agenda Conducerii

Aflați mai multe informații privind agenda conducerii Scolii de Agenti de Politie Vasile Lascar Campina.

Detalii