Ministerul Afacerilor Interne

Consilier juridic

CONSILIER JURIDIC

Asistenţa juridică se realizează în conformitate cu Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic şi Instrucţiunile MAI nr. 1111/2005 privind activitatea de asistenţă juridică în Ministerul Afacerilor Interne şi reprezintă activitatea desfăşurată de consilierul juridic constând în consultanţă, asistenţă şi reprezentare, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei de interes public în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea, în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, persoane fizice sau juridice, avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic.

Compartimentul Juridic este subordonat direct şi nemijlocit directorului şcolii şi are în componenţă doi consilieri juridici.

Principalele atributii:

1. reprezintă şi apără interesele Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, în faţa autorităţilor administraţiei publice, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege;

2. asigură asistenţa, consultanţă de specialitate şi reprezentarea juridică a şcolii; 

3. organizează împreună cu compartimentele de specialitate, studierea temeinică a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora, de către personalul care are atribuţii în aplicarea prevederilor legale, precum şi acţiuni de prevenire a încălcării normelor legale şi de înlăturare a deficienţelor constatate în activitatea instituţiei; 

4. întocmeşte, împreună cu compartimentele de specialitate şi prezintă conducerii instituţiei propuneri de măsuri privind îndeplinirea sarcinilor ce revin acestora, în vederea aplicării stricte a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora; 

5. urmăreşte modul de aplicare a normelor juridice în activitatea instituţiei şi face propuneri pentru perfecţionarea acestora; 

6. pregăteşte şi examinează, sub aspectul legalităţii şi eficienţei juridice, documentaţia ce stă la baza deciziilor conducerii şi acordă asistenţă juridică pe problematica incidentă activităţii şcolii; 

7. elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă conducerii şi personalului şcolii consultaţii cu caracter juridic, pentru rezolvarea sarcinilor cu caracter juridic; 

8. sesizează conducerea şcolii cu privire la deficienţele datorate acesteia, rezultate din soluţionarea litigiilor la instanţele judecătoreşti, pentru luarea măsurilor adecvate, în scopul asigurării legalităţii; 

9. ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii şi punerea în executare a acestora, potrivit legii, în vederea realizării creanţelor şi a altor şi a altor drepturi patrimoniale ale şcolii sau ale Ministerului Afacerilor Interne; 

10. participă în comisiile de achiziţie publică, în comisiile de soluţionare a contestaţiilor şi la negocierea proiectelor de contracte, în procedurile de achiziţie publică şi negocierile derulate de către şcoală; 

11. avizează pentru legalitate proiectele de contracte, înţelegeri şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a şcolii, ori în cazul în care procedura de achiziţie a fost derulată prin aceasta sau în cazul în care aceasta a negociat ori a elaborat proiectul actului; 

12. avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii, regulamente şi alte acte normative cu caracter intern sau caracter individual, emise sau semnate de directorul şcolii, potrivit competenţei, precum şi orice alte acte normative care pot angaja răspunderea patrimonială a acesteia.

Admitere 2022

Precizări privind admiterea în Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Relații cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.

Agenda conducerii

Aflați mai multe informații privind agenda conducerii Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina.